Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN DCB B.V.

Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen DCB B.V. (hierna te noemen: “DCB”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door DCB georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door DCB voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).
1.2
Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (dans/muziek)-Uitvoeringen, danslessen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.
1.3
Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.
1.4
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2

Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen
2.1
De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen DCB en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij DCB dan wel een door DCB ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.
2.2
Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege DCB verstrekt document of een door of vanwege DCB verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.
2.3
Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
2.4
De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van DCB. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. DCB mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). DCB is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door DCB dan wel een door DCB ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.
2.5
Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
2.6
Alleen aanschaf bij de erkende (voor) verkoopadressen of bij DCB garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.
2.7
Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. DCB kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
2.8
DCB behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te Bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door DCB gestelde maximum te houden.

Artikel 3

Verbod doorverkoop e.d.
3.1
De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken
.
3.2
De klant is jegens DCB gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.
3.3
De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens DCB voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
3.4
Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000, – per overtreding aan DCB verschuldigd en
€ 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voorduurt onverminderd het recht van DCB om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4

Overige verplichtingen van de klant
4.1
De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.
4.2
De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.
4.3
De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om DCB onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.
4.4
Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, tbv commercieel gebruik hiervan.
Op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement. DCB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor in beslag of bewaring genomen zaken.
Eigen gebruik is toegestaan. Gebruik voor derden is ten strengste verboden.
4.5
Indien aangegeven is het verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)-wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
4.6
Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
4.7
Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.
4.8
De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van DCB, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging) , de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.
4.9
Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (dwz zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert DCB een minimum adviesleeftijd van 16 jaar.

Artikel 5

Rechten van DCB
5.1
Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is DCB gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan DCB, al dan niet via een (voor)ver koopadres, heeft voldaan.
Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins
.
5.2
DCB behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien DCB dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
5.3
Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is DCB gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
5.4
De artiest en DCB zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors.
Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 6
Overmacht

6.1
In geval van overmacht heeft DCB het recht het Evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum.
6.2
Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; ziekte of terugtrekking van een artiest (en), juryleden, docenten, wijzigingen van het programma of andere overmachtsituaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.
6.3.
Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, zal de DCB het aankoopbedrag (exclusief fees) van het Toegangsbewijs vergoeden. De Bezoeker kan ten opzichte van de Organisatie geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Er wordt pas tot restitutie overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker aan de Organisatie.
6.4.
In tegenstelling tot artikel 9.3. is de DCB niet verplicht om tickets terug te betalen in situaties zoals annuleren door ziekte of terugtrekking van een artiest, wijzigingen van het programma of andere overmachtsituaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.
6.5.
Zolang het evenement plaatsvindt, kunnen geen terugbetalingen worden gedaan.

Artikel 7

Aansprakelijkheid DCB
7.1
DCB is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan DCB toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen DCB is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) gevolgschade;
b) immateriële schade;
c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van DCB.
7.2
Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat DCB geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts-en andere lichamelijke stoornissen.
DCB hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB(A).
7.3
DCB zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.
Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website van het evenement) of de aanvangstijd ongewijzigd is.
7.4
DCB is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. DCB is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van festivals.
7.5
DCB is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.
Artikel 8

Persoonsgegevens
8.1
DCB verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over onze en onze opdrachtgevers over opleidingen, evenementen, producten en dans gerelateerd nieuws.
DCB verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.

Artikel 9

Slotbepalingen
9.1
Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en DCB bestaat is Nederlands recht van toepassing.
9.2
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen DCB en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, kunnen worden voorgelegd aan: Comm B.V.,
Madame Curieweg 3, 5482 TL Schijndel, 073-5496980,
info@commbv.nl
Het oordeel van deze beroepsinstantie is voor DCB bindend.
Het spreekt voor zich dat wij iedere klacht vertrouwelijk behandelen.
Wij registreren iedere klacht voor een periode van één jaar.